Home Start Kontakt

REGULAMIN SERWISU PROFILPSYCHOEDUKACYJNY.PL

 1. Warunki ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu www.profilpsychoedukacyjny.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki składania i wykonania zamówień na produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu.
  2. Klient przed złożeniem zamówienia ma możliwość negocjowania wszelkich zapisów umów dotyczących zamówień na produkty dostępne za pośrednictwem serwisu www.profilpsychoedukacyjny.pl. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Usługodawcy – Remediar sp. z o.o., ul. Osobowicka 151/15, 51-001 Wrocław. W braku odmiennych postanowień potwierdzonych w formie pisemnej zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.
  3. Serwis jest prowadzony przez firmę REMEDIAR sp. z o.o., ul. Osobowicka 151/15, 51-001 Wrocław; NIP: 8952029067, REGON: 022373126; KRS: 0000502244 - Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy; (zwaną dalej Usługodawcą), adres poczty e-mail: poczta@remediar.pl.
  4. Postanowień niniejszego regulaminu w zakresie składania zamówień oraz warunków zawierania i wykonania umów z Usługodawcą nie stosuje się do konsumentów. Postanowienia regulaminu w przedstawionym zakresie znajdują zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (zwanych dalej Klientami).Konsumentów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu indywidualnego przedstawienia warunków złożenia i realizacji zamówienia.
  5. Serwis umożliwia Klientowi zawarcie z Usługodawcą umowy na:
   • dostęp do Aplikacji Internetowej (zwanej dalej Aplikacją), który wymaga od Klienta posiadania aktywnego dostępu do sieci Internet oraz drukarki (dla potrzeb wydrukowania wprowadzonych danych)
   • przeprowadzenie przez Usługodawcę Szkolenia Zamkniętego dla placówki (dla maksymalnej ilości 24 osób biorących udział w szkoleniu)
   • udział w Szkoleniu Otwartym (organizowane w terminach i miejscach proponowanych przez Usługodawcę dla osób indywidualnych)
   • usługę złożenia i dostarczenia Zestawu Pomocy (zwanego dalej Zestawem) do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej dla dzieci lub dorosłych osób z zaburzeniami rozwoju.
   Każdy z wyżej wymienionych produktów stanowi osobny przedmiot umowy i ma swoją indywidualną cenę podaną na stronie Serwisu.
  6. Złożenia zamówienia w Serwisie internetowym www.profilpsychoedukacyjny.pl można dokonać przy pomocy systemu informatycznego – przez wybranie odpowiedniego produktu i wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej, mailowo na adres poczta@remediar.pl, lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 717336195, kom. +48 693366148. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia na – podany przez Klienta w formularzu lub telefonicznie – adres e-mail.
  7. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za wybrany produkt na konto Usługodawcy, a Usługodawca ma 14 dni roboczych (od daty zaksięgowania wpłaty za wybrany produkt) na dostarczenie produktu do klienta. Uruchomienie dostępu do Aplikacji następuje najpóźniej do 7 dni roboczych następujących od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Usługodawcy.
  8. Wpłaty można dokonać przelewem na podstawie otrzymanej Faktury PRO-FORMA lub ON-LINE za pomocą serwisu transakcyjnego transferuj.pl. Wszystkie informacje dotyczące płatności są zawarte w potwierdzeniu zamówienia.
  9. W przypadku nieodnotowania płatności we wskazanym wyżej terminie Usługodawca ma prawo w terminie 14 dni od upływy terminu płatności odstąpić od umowy z Klientem.
  10. Dokonując zakupu w Serwisie konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zamówienia. Klient udostępnia swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, wyrażając zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Usługodawcę w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania zamówienia. Usługodawca w celu realizacji zamówienia udostępnia w niezbędnym zakresie dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak poczta, firma kurierska, operator płatności, ubezpieczyciel.
  11. Firma REMEDIAR sp. z.o.o., jako Administrator Danych Osobowych Klientów Serwisu, zobowiązuje się do ich przetwarzania z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu/wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania a także prawo żądania ich usunięcia zgodnie z art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych. Klient ponosi odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  13. Sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych z Usługodawcą jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Firma REMEDIAR sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu www.profilpsychoedukacyjny.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.profilpsychoedukacyjny.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  14. Firma REMEDIAR sp. z.o.o. świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  15. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • podłączenie do Internetu,
   • poprawnie skonfigurowana jedna z następujących przeglądarek: Mozilla Firefox 20 (zalecane), Google Chrome 20, Opera 15, Internet Explorer 9 lub nowsze
   • zainstalowany program Adobe Reader
   • komputer musi mieć włączoną opcję akceptacji cookies oraz aktywny interpretator JavaScript.
  16. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Serwisu treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  17. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu www.profilpsychoedukacyjny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy zawartych za pośrednictwem Serwisu następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Zestaw wydruku potwierdzenia specyfikacji zamówienia.
  18. Usługodawca zapewnia poprawne działanie Serwisu, w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
  19. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, w tym przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
  20. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: REMEDIAR sp. z.o.o., ul. Osobowicka 151/15, 51-001 Wrocław lub mailowo pod adres poczta@remediar.pl, podając w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

 2. Warunki szczegółowe
  1. Aplikacja
   1. Aplikacja dostępna pod adresem www.aplikacja.profilpsychoedukacyjny.pl umożliwia obliczanie wyników uzyskanych z przeprowadzenia badania Profilem Psychoedukacyjnym PEP-r oraz generowania raportu. Materiały niezbędne do przeprowadzenia badania Profilem PEP-r nie są składnikiem umowy zawartej na korzystanie z Aplikacji.
   2. Po wygaśnięciu abonamentu można korzystać z danych zapisanych na koncie jednak bez możliwości ich edycji oraz bez możliwości wprowadzania kolejnych danych. Aby zachować możliwość aktywnego dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu, należy w momencie wygaśnięcia dostępu przedłużyć abonament na kolejny okres.
   3. Aby Klient mógł zapoznać się z możliwościami Aplikacji przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia, Usługodawca udostępnia na stronie Serwisu wersję demonstracyjną Aplikacji, umożliwiającą wykonywanie wszystkich operacji oferowanych w ramach działania Aplikacji, z wyjątkiem opcji zapisania danych i dokonywania wydruku. Działanie wersji demonstracyjnej jest ograniczone czasem i trwa 3 dni od daty rejestracji.
   4. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia swojego konta w Serwisie przed nieuprawnionym dostępem i przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku użycia Aplikacji z jego (Klienta) konta przez osoby nieuprawnione, Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji wszystkim użytkownikom konta, do czasu zweryfikowania nieuprawnionego dostępu. Po ponownym nieuprawnionym użyciu Usługodawca ma prawo ostatecznego zablokowania dostępu do Aplikacji Klientowi i rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta. W takiej sytuacji Klient nie ma prawa do żądania zwrotu wpłaconej wcześniej kwoty za korzystanie z Aplikacji, niezależnie od okresu który pozostał do końca trwania wykupionego abonamentu.
   5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Aplikacji Klient może zgłaszać pisemnie na adres: REMEDIAR sp. z.o.o., ul. Osobowicka 151/15, 51-001 Wrocław, lub mailowo pod adres poczta@remediar.pl, podając w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Aplikacji. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy zgłoszenie zostanie rozpatrzone.
  2. Zestawy pomocy
   1. Wszystkie elementy Zestawów do diagnozy pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. W przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze braków, wad lub uszkodzeń Klientowi przysługuje prawo do złożenia w Serwisie reklamacji w terminie 14 dni od dnia odebrania Zestawu. Klient może zgłaszać reklamację na adres: REMEDIAR sp. z.o.o., ul. Osobowicka 151/15, 51-001 Wrocław, lub mailowo pod adres poczta@remediar.pl, podając w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis braku, wady lub uszkodzenia. W takim przypadku reklamowany Zestaw jest odbierany przez Usługodawcę na koszt Klienta (zwracany w całości Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru. Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek zakupowy z wypełnionym Wnioskiem reklamacyjnym. Usługodawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę przesyłki z reklamowanym Zestawem. W przypadku uznania reklamacji, Zestaw zostanie uzupełniony, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Usługodawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Zestawu Usługodawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
   3. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Serwisu, które to różnice mogą wynikać np. z innych ustawień (parametrów) monitora klienta. Usługodawca w ramach podnoszenia jakości oferowanych usług, lub w przypadku kiedy oferowany na zdjęciu przedmiot nie jest już dostępny na rynku (np. został wycofany z produkcji) może dokonać zamiany takiego przedmiotu na inny, ale spełniający te same funkcje i standardy jakości.
  3. Szkolenia
   1. Realizacja szkoleń zamkniętych odbywa się w terminach ustalonych indywidualnie z każdym Klientem.
   2. Szkolenia otwarte odbywają się w terminach i miejscu, ustalonych przez Usługodawcę i ogłoszonych na stronie Serwisu.
   3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji w powyższym terminie zgłaszający pokrywa 50% kosztów swojego udziału w szkoleniu.
   4. Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu ze strony Klienta (poza wypełnieniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie serwisu) jest wpłata zaliczki (w kwocie 100 pln) na konto Usługodawcy. Brak wpłaty zaliczki na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia skutkuje automatycznym skreśleniem z listy uczestników. W przypadku gdy Klient wpłacił zaliczkę i zrezygnował z udziału w szkoleniu, a nie poinformował o tym fakcie Usługodawcy najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia, traci prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki. W razie odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia otwartego z następujących powodów: niewystarczająca ilość osób zapisana na szkolenie, nagła sytuacja uniemożliwiająca szkoleniowcowi dotarcie na miejsce szkolenia (np. z powodu awarii pojazdu lub wypadku), inne nagłe i nieprzewidziane zdarzenia losowe i poinformowania o tym fakcie Klienta natychmiast po zaistnieniu w/w sytuacji. W powyższym przypadku Usługodawca zwróci Klientowi zapłacone przez Klienta koszty udziału w szkoleniu wynikające z cennika Usługodawcy lub uzgodni z Klientem nowy termin szkolenia.